Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara

Pročišćeni tekst (NN 40/2001, 90/2005, 80/2008, 38/2009)

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom određuju poticajne mjere za ubrzanu obnovu i razvoj Grada Vukovara i otklanjanje posljedica razaranja građevina i drugih posljedica nastalih tijekom Domovinskog rata. Obnova i razvoj Grada Vukovara od interesa su za Republiku Hrvatsku. Područjem obnove i razvitka na kojem će se primjenjivati poticajne mjere određene ovim Zakonom je područje Grada Vukovara određeno posebnim zakonom.

Članak 2.

Poticajne mjere ubrzane obnove i razvoja Grada Vukovara odnose se na:

 1. ratom razorene ili oštećene građevine (poslovne, stambene, objekte infrastrukture, i dr.),
 2. razminiranje,
 3. povratak prognanika i izbjeglica,
 4. zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta,
 5. uvođenje informatičkih tehnologija u sva područja gospodarstva, društvenih djelatnosti, državne uprave i lokalne samouprave,
 6. tehničko-tehnološku modernizaciju,
 7. obrazovanje i osposobljavanje u skladu s potrebama za novim znanjima i vještinama,
 8. razvoj poduzetništva,
 9. prevenciju ekoloških incidenata,
 10. uklanjanje ruševina i recikliranje građevinskog otpada.

U provedbi poticajnih mjera određenih ovim Zakonom mora se skrbiti o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Grada Vukovara.

2. IZVORI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE OBNOVE I RAZVOJA

Članak 3.

Izvori sredstava za financiranje obnove i razvoja u smislu ovoga Zakona jesu:

 • kapitalni prijenosi iz državnog proračuna,
 • kreditna sredstva,
 • donacije,
 • ostali izvori, sukladno zakonu.

Sredstva za financiranje obnove i razvoja u smislu ovoga Zakona, nisu sredstva koja se osiguravaju u državnom proračunu sukladno propisima o obnovi i propisima o područjima posebne državne skrbi.

Članak 4.

Donacije u smislu ovoga Zakona mogu biti: u novcu, robi i uslugama. Donacije u uslugama su: građevinske, prijevozničke, medicinske, intelektualne i druge.
Sredstva iz donacije koriste se sukladno Planu i Programu obnove i razvoja Grada Vukovara, ako donator ne odredi namjenu donacije.

3. PLAN I PROGRAM OBNOVE I RAZVOJA

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) utvrđuje Plan i Program obnove i razvoja Grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Plan i Program). Programsko-planski dokumenti uključuju i odrednice međunarodnog programa obnove i razvoja Grada Vukovara. Plan i Program utvrđuje Vlada Republike Hrvatske u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu državnog proračuna.

Plan i Program iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito:

 • projekte na koje će se primjenjivati poticajne mjere iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona.

Program iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito:

 • nositelje projekata,
 • način financiranja,
 • dinamiku i rokove provedbe projekata.

Ovisno o sadržaju projekta mogu se odrediti i druge vrste nadzora kao i drugi sadržaji značajni za određeni projekt. U pripremi izrade Plana i Programa iz stavka 1. ovoga članka, kao i u pripremi planova prostornog uređenja sudjeluje Savjet za obnovu i razvoj Grada Vukovara. Savjet imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Savjet za obnovu i razvoj Grada Vukovara ima 11 članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske. Gradsko vijeće Grada Vukovara može svojim prijedlozima sudjelovati u pripremi izrade Plana i Programa iz stavka 1. ovoga članka.
Plan i Program iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 6.

Na prijedlog Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara Gradsko vijeće Grada Vukovara podnosi Vladi Republike Hrvat¬ske dva puta godišnje izvještaj o provedbi Plana i Programa. Vlada Republike Hrvatske podnosi Hrvatskom saboru go¬dišnje izvješće o provedbi Plana i Programa iz stavka 1. ovoga članka.

4. NAČIN RASPOLAGANJA FINANCIJSKIM SREDSTVIMA

Članak 7.

Sredstva za financiranje obnove i razvoja po ovom Zakonu uplaćuju se u korist posebnog žiroračuna za obnovu i razvoj Grada Vukovara.

Članak 8.

Ministarstvo financija propisat će način i tehniku upla¬ćivanja sredstava za obnovu i razvoj predviđenih ovim Zakonom. Propis iz stavka 1. ovoga članka donosi se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

Sredstvima za obnovu i razvoj grada Vukovara raspolaže Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara prema utvrđenom Planu i Programu.

5. FOND ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA

Članak 10.

Ovim se Zakonom osniva Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Fond).

Članak 11.

Osnivač Fonda je Vlada Republike Hrvatske. Sjedište Fonda je u Vukovaru. Fond ima svojstvo pravne osobe, koje se stječe upisom u sudski registar.

Članak 12.

Djelatnost Fonda je obnova i razvoj Grada Vukovara, a osobito:

 1. poslovi vezani za odobravanje zajmova i njihovo ulaganje u obnovu i razvoj gospodarstva i komunalne infrastrukture,
 2. stručno informiranje i savjetovanje ulagača, pomoć u izradi poduzetničke dokumentacije i ocjenjivanje ulagačkih pothvata,
 3. suradnja s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i uprave, društvima koja obavljaju djelatnosti obnove i razvoja u interesu obnove i razvoja,
 4. obavljanje ostalih poslova koji osiguravaju primjenu i provedbu ovoga Zakona.

Članak 13.

Sredstva za obavljanje djelatnosti Fonda jesu sredstva iz član¬ka 3. ovoga Zakona. Prihodi koje Fond ostvari obavljajući djelatnosti iz članka 12. ovoga Zakona prihodi su Fonda.

Članak 14.

Tijela Fonda jesu:

Upravni odbor i Nadzorni odbor. Zadaće i ovlasti tijela iz stavka 1. ovoga članka uređuju se ovim Zakonom i statutom Fonda. Tijela Fonda imenuju se u roku od 60 dana od dana osnivanja Fonda.

Članak 15.

Tijelo upravljanja Fonda jest Upravni odbor.
Upravni odbor ima pet članova:

 • ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva,
 • župan Vukovarsko-srijemske županije,
 • gradonačelnik Grada Vukovara,
 • 2 člana koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.

Ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva je predsjednik Upravnog odbora. Rad Upravnog odbora Fonda uređuje se Poslovnikom o radu.

Članak 16.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

 1. donosi statut Fonda,
 2. utvrđuje poslovnu politiku Fonda,
 3. donosi godišnji program rada,
 4. donosi odluke i akte iz djelokruga rada Fonda,
 5. donosi Poslovnik o svom radu, i
 6. donosi druge akte od značenja za rad Fonda.

Članak 17.

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad radom Fonda. Nadzorni odbor ima pet članova koje imenuje Vlada Repub¬like Hrvatske na prijedlog Ministarstva. Nadzorni odbor razmatra financijski plan i godišnje izvješće o poslovanju Fonda kao i druge akte u skladu sa statutom Fonda. Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

Članak 18.

Fondom rukovodi, predstavlja ga i zastupa predsjednik Fonda. Predsjednik Fonda ima zamjenika. Predsjednika Fonda i zamjenika predsjednika imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva Fond može imati do dva potpredsjednika. Potpredsjednike Fonda imenuje Upravni odbor Fonda.

Članak 19.

Statutom Fonda pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo, prava i obveze Fonda. Statut Fonda donosi Upravni odbor u roku od 60 dana od dana svog imenovanja, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 20.

Za svoj rad Fond odgovara Vladi Republike Hrvatske i Hrvat¬skom saboru.

Članak 21.

Izbrisan.

6. POSEBNE POTICAJNE MJERE

Članak 22.

Na uvoz inicijalne opreme koja je potrebna kao uvjet optimalnog obavljanja gospodarskih aktivnosti pravnih i fizičkih osoba registriranih u Gradu Vukovaru, te obavljanja društvenih djelatnosti ne plaća se carina. Inicijalni uvoz opreme odnosi se na razdoblje od pet godina od datuma uvoza.Pravilnik o uvozu i vremenu korištenja inicijalne opreme donosi ministar financija u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 23.

Poslodavcima sa sjedištem, odnosno s prebivalištem na pod¬ručju Grada Vukovara kada obavljaju poslovnu djelatnost, obveznicima plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje, plaćene doprinose za kategorije osiguranika iz članka 10. stavka 1. točke 1., članka 11. točke 1. i 2. i članka 12. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98. i 71/99.), Vlada Republike Hrvatske refundirat će u 50% iznosu, po podnesenom zahtjevu.
Poslodavcima sa sjedištem, odnosno s prebivalištem na pod¬ručju Grada Vukovara kada obavljaju poslovnu djelatnost, obveznicima plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, plaćene doprinose za kategorije osiguranika iz članka 5. točke 1., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. i 21. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« br. 1/97., 109/97., 13/98., 88/98., 150/98., 10/99., 34/99. i 69/00.), Vlada Republike Hrvat¬ske refundirat će u 50% iznosu po podnesenom zahtjevu.

Članak 24.

Vlada Republike Hrvatske može propisati poticajne mjere iz članka 22. i 23. ovoga Zakona radi poticanja obnove i razvoja i drugih područja Vukovarsko-srijemske županije koja su pretrpjela potvrđene ratne štete, utvrđene po Županijskoj komisiji za popis i procjenu ratne štete.

Članak 25.

Posebnim mjerama poticat će se osnivanje i razvoj obrta, zadruga, malih i srednjih trgovačkih društava. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva utvrdit će poticajne mjere iz stavka 1. ovoga članka u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu državnog proračuna. Sredstva za provedbu poticajnih mjera osiguravaju se u državnom proračunu s prora¬čunskih pozicija Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Članak 26.

Studenti s prebivalištem na području Grada Vukovara imaju pravo na dodjelu stipendije prema Planu potreba zapošljavanja u Gradu Vukovaru, koji izrađuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, uz uvjet da nakon okončanja studija rade na području Grada Vukovara najmanje dvostruko više vremena od vremena za koje su primali stipendiju. Sredstva za provedbu poticajne mjere iz stavka 1. ovoga članka osigurat će se s proračunskih pozicija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Članak 27.

Osobama određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Vukovara, prema podacima područne službe Hrvatskog zavoda za zapošlja-vanje, a koji nemaju riješeno odgovarajuće stambeno pitanje može se dati u najam stan ili obiteljska kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara. Stanovima i kućama iz stavka 1. ovoga članka raspolaže Ministarstvo, na način da se osobama iz stavka 1. ovoga članka daje stan ili obiteljska kuća u najam, ugovorom o najmu.
Ugovor o najmu iz stavka 2. ovoga članka sklapa Ministarstvo na određeno ili neodređeno vrijeme s osobama iz stavka 1. ovoga članka.
Visina najamnine i upravljanje stanovima ili obiteljskim kućama iz stavka 1. ovoga članka određena je člankom 11. Uredbe o raspolaganju i upravljanju stanovima na područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 129/99.).

Članak 28.

Na prava i obveze u svezi s najmom i korištenjem stanova i obiteljskih kuća iz članka 27. ovoga zakona primjenjuju se odredbe Zakona o najmu stanova (»Narodne novine«, br. 91/96., 48/98. i 66/98.).
Do osiguranja rješenja stambenog pitanja na način opisan u članku 27. ovoga Zakona, osobe iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona imaju pravo na novčanu potporu za troškove stanovanja u iznosu koji utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 29.

Ministarstvo može osobama za čijim radom postoji iskazana potreba na području Grada Vukovara dodijeliti građevinsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili osnovni građevinski materijal za izgradnju obiteljske kuće ugovorom o darovanju sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/08.) i posebnom propisu.

Članak 30.

Na području Grada Vukovara osnovat će se jedna ili više slobodnih zona. Područja slobodnih zona, djelatnosti koje će obav¬ljati u slobodnim zonama, te uvjete i mjerila za davanje koncesija na prijedlog Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, propisat će Vlada Republike Hrvatske.
Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku iz stavka 1. ovoga članka u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva raspisat će natječaj za dodjelu koncesije na prijedlog gradonačelnika Grada Vukovara.

Članak 30.a

Obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i ribarstva na području Grada Vukovara i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na području Grada Vukovara ili brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi, oslobođeni su od plaćanja poreza na dobit do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.
Smatra se da obveznik poreza iz stavka 1. ovoga članka zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenika ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravio na području Grada Vukovara ili brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.

Članak 30.b

Obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara, osim djelatnosti poljoprivrede i ribarstva, i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na području Grada Vukovara ili brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi, plaćaju porez na dobit kako slijedi:

 • ne plaćaju porez na dobit, u razdoblju 2008.-2010. godine,
 • plaćaju 25% od propisane stope poreza u razdoblju 2011.-2013. godine,
 • plaćaju 75% od propisane stope poreza u razdoblju 2014.-2016. godine.

Iznos oslobađanja od plaćanja poreza na dobit za navedena vremenska razdoblja iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuje se sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim Odlukom o objavi pravila o potporama male vrijednosti.
Od 2017. godine obveznici poreza na dobit iz stavka 1. ovoga članka plaćat će porez na dobit u visini propisane važeće porezne stope.
Smatra se da obveznik poreza iz stavka 1. ovoga članka zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenika ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravio na području Grada Vukovara ili brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.
Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar nadležan za regionalni razvoj uz suglasnost ministra financija.

7. NADZOR

Članak 31.

Nadzor nad primjenom ovoga Zakona obavljat će Vlada Republike Hrvatske putem nadležnih ministarstava. Nadzor nad provedbom projekata u utvrđenim rokovima obavljat će Ministarstvo, a nadzor nad korištenjem sredstava obavljat će Ministarstvo financija.

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Vlada Republike Hrvatske propisat će način i uvjete podmirenja obveza pravnih osoba na području Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja 1997. do 15. siječnja 1998. u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 33.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

NN 80/2008 Na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju prestaje važiti odredba članka 22. stavka 1. ovoga Zakona.