Natječaj za dodjeljivanje naknade troškova školarine studentima poslijediplomskih specijalističkih ili doktorskih studija za školsku godinu 2012/13

Temeljem članka 3. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja prava na naknadu troškova školarine studentima poslijediplomskih sveučilišnih specijalističkih ili doktorskih studija od 23. studenog 2009. godine i Financijskog plana FORGV za 2013. godinu, Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara raspisuje

NATJEČAJ

za dodjeljivanje naknade troškova školarine studentima poslijediplomskih specijalističkih ili doktorskih studija za školsku godinu 2012/13

Za naknadu troškova školarine za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti ( dr.sc.) koji traje u pravilu tri godine i čijim se završetkom stječe u pravilu 180 ECTS bodova, odnosno akademskog naziva sveučilišni specijalist (univ. spec.), u trajanju od jedne do dvije godine, čijim završetkom se stječe u pravilu 60 do 120 ECTS bodova, prijavu mogu podnijeti pristupnici koji zadovoljavaju slijedeće opće uvjete:

 • da su upisani na poslijediplomski sveučilišni specijalistički ili doktorski studij
 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište u gradu Vukovaru ili radno mjesto u Vukovaru
 • da ne primaju stipendiju ili drugu pomoć za školovanje
 • da su suglasni poslije završetka studija raditi u Vukovaru najmanje u razdoblju dvostruko duljem od razdoblja za koje su primili naknadu troškova školarine.

Za sudjelovanje na natječaju je potrebno dostaviti:

 • Popunjeni obrazac Zahtjeva (obrazac se može dobiti u Fondu)
 • preslika indeksa (dokaz o upisu na poslijediplomski sveučilišni specijalistički ili doktorski studij)
 • potvrdu fakulteta o iznosu školarine za semestre u školskoj godini 2012/13
 • potvrda fakulteta o uplaćenom iznosu školarine za obvezu pristupnika u 2012/13 godini
 • potvrda o prebivalištu
 • potvrdu poslodavca o zaposlenju s točnim nazivom radnog mjesta (za nezaposlene: potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)
 • izjava ovjerena kod javnog bilježnika (pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću) da kandidat ne prima drugu pomoć za školovanje, odnosno od koga je prima i u kojem iznosu
 • prijepis ocjena preddiplomskog/diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog/diplomskog sveučilišnog studija (čijim završetkom su stekli najmanje 300 ECTS bodova), odnosno sveučilišnog dodiplomskog studija (VSS).

Novčana sredstva za naknadu dijela troškova školarine isplaćuju se na žiroračun organizatora studija, osim u slučaju povrata uplaćenih sredstava studentu.

Rok za podnošenje zahtjeva na natječaj je 15 dana od dana njegove objave (od 28. lipnja 2013. do zaključno 15. srpnja 2013. godine).

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Fonda www.fond-vukovar.hr.

Prijave se dostavljaju isključivo u zatvorenim kovertama s naznakom “Natječaj za naknadu troškova školarine” na adresu:

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara
J.J.Strossmayera 14a
32000 Vukovar